Poličská nemovnice a AZASS v době koronaviru

Je to vlastně jen měsíc. Byl to ale měsíc složený z dlouhých dní. Byla to bouře informací, mnohdy protichůdných a rozporuplných, příkazů, zákazů, mimořádných opatření, doporučení a důrazných upozornění z vnějšku, ale také nasazení, úsilí, iniciativy, ochoty, tolerance, pochopení, trpělivosti, důvěry, pomoci a solidarity.

Důsledky epidemie, či pandemie, koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 neminuly samozřejmě ani pacienty a klienty (a jejich blízké) Poličské nemocnice, s.r.o., a Svazku obcí AZASS, ani naše zaměstnance. Počet těch, se kterými se potkáváme při naší péči, je v řádu tisíců. Těch, jež u nás žijí dlouhodobě, někteří i natrvalo, je 270, a naprostá většina z nich jsou ti nejslabší, nejohroženější, nejzranitelnější a nejkřehčí z nás.

K prvním opatřením ihned po vyhlášení nouzového stavu patřilo omezení kontaktů s vnějším prostředím. Vedle úplného zákazu návštěv byl také redukován provoz některých pracovišť či případně změněn režim práce u některých z nich. Bylo to nutné zejména z důvodu včasné eliminace rizik při počátečním nedostatku osobních ochranných prostředků a také i jako reakce na souběžně se objevivší útlum provozu ostatních poskytovatelů zdravotní péče v regionu.

Potom následovalo rozdělení našich pracovišť (těch základních je přes dvacet) do tří zón, které jsou vzájemně odděleny (a označeny barvami „jako na semaforu“). Jsou to:

Zelená zóna – „Veřejnost bez omezení“

Oranžová zóna – „Veřejnost s omezeními“

Zde se mohou pohybovat vedle zaměstnanců jen ti s bezprostředním důvodem k návštěvě této zóny. Jde takřka výhradně o pacienty, kteří směřují do odborných ambulancí, laboratoře, na rentgen či ultrazvuk.

Červená zóna – „Pouze zaměstnanci, pacienti LDN a klienti domovů pro seniory“

Zóny platí jak na pracovištích v Poličce, tak i v Bystrém. Podrobné rozdělení je možné najít na situačních pláncích s připojeným popisem, které jsou rozmístěny po areálu v Poličce. Každá zóna a každé pracoviště v nich mají své podmínky provozu a svá režimová pravidla, která jsou neustále zpřesňována. Je v nich sledován pohyb osob a materiálu, jsou identifikována příslušná rizika a stanoveny podmínky eliminace těchto rizik.

Součástí těchto opatření je i úprava harmonogramů práce pracovišť a tam, kde je to možné, rozdělení pracovních týmů do více skupin, aby bylo zabráněno případnému přenosu infekce mezi nimi a omezilo se riziko úplného výpadku provozu pracoviště.

Tato opatření patří do hygienicko-epidemiologických podmínek provozu poličské nemocnice a AZASSu a jsou velice důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů i zaměstnanců. Děkujeme za jejich dodržování.

Bezprostředně po vyhlášeného nouzového stavu jsme se potýkali, stejně jako všichni ostatní, s nedostatkem osobních ochranných prostředků. Ty zpočátku i u nás suplovaly improvizované pomůcky, z nichž nejdůležitější roli hrály šité látkové roušky, ať už vyráběné námi, či z větší části přivážené a zasílané do nemocnice a do našich domovů pro seniory od dárců z Poličky i okolních obcí. Moc za ně všem děkujeme, neboť nám velice pomohly v pravou chvíli. Přestože se zásobení osobními ochrannými prostředky postupně zlepšuje a v době vzniku tohoto článku jsme jimi ve většině položek sortimentu pro charakter našeho provozu zásobeni téměř dostatečně, budou i nadále tyto šité opakovaně použitelné roušky důležitou součástí našich ochranných setů.

V souladu s příslušnými nařízeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví byly v nemocnici i v domovech pro seniory připraveny a aktivovány kapacity pro izolační režimy pro pacienty a klienty s onemocněním Covid-19. Zde pracujeme ve variantách sestav lokací a kombinací příslušných prostorů umožňujícími péči o jednotlivce i o skupiny použitelných podle možných scénářů vývoje.

Zavedli jsme také testování našich zaměstnanců indikativními testy prokazujícími protilátky proti viru SARS-CoV-2 (tzv. rychlotesty). Ke dni vzniku tohoto článku nebyl u žádného z testovaných zaměstnanců výsledek pozitivní. Zažili jsme a prožíváme karantény našich zaměstnanců, pacientů a klientů. Jejich testování „velkými testy“ přináší naštěstí zatím negativní výsledky. Kéž to tak zůstane i nadále.

Svazek obcí AZASS je poskytovatelem mimo jiných i pečovatelské služby, jež je terénní sociální službou dle příslušného zákona (108/2006 Sb.). Tu zajišťujeme v některých členských obcích svazku (včetně Poličky). V současné době se Pečovatelská služba AZASS řídí doporučenými postupy vydaným MPSV a příslušnými pokyny Pardubického kraje. Svou kapacitu proto věnuje na nejnutnější úkony této péče - jedná se zejména o donášku stravy, pomoc při osobní hygieně a pomoc při péči o vlastní osobu. I při poskytování této služby je přísně dbáno na eliminaci rizik a ochranu našich klientů a zaměstnanců všemi dostupnými prostředky a možnostmi.

Všechna uvedená režimová i ostatní opatření, jakkoliv nepříjemná pro všechny zúčastněné, jsou důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů, zaměstnanců i veřejnosti. Souběžně se připravujme na návrat do původního rozsahu našich činností. Jako první na této cestě je již realizovaný postupný náběh plného provozu ambulancí a zdravotnického komplementu (tj. shora zmiňované oranžové zóny).

 

Na závěr nám, prosím, dovolte velice a srdečně poděkovat:

-          všem dárcům roušek, ochranných štítů a pomůcek i dalšího materiálu

-          všem našim zaměstnancům za obtížnou, nelehkou, stresující a nesmírně obětavou práci

-          všem našim klientům a pacientům i jejich blízkým a vám všem za trpělivost a toleranci spojenou se všemi vyvolanými omezeními

-          všem vám, i Vám osobně, za všemožnou podporu, pomoc a solidaritu

Za Svazek obcí AZASS a Poličskou nemocnici, s.r.o.

Jiří Toman a Libor Stráník

Vytisknout E-mail

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/21

Do 1. ročníku ZŠ Bystré ve škol. roce 2020/21 bylo zapsáno 31 dětí. Děti budou rozděleny do 2 prvních tříd.  I letos jsou zapsány do bysterské školy některé děti z jiných než spádových obcí (Jedlová, Rohozná, Polička), v několika případech se do okolních obcí přistěhovali rodiče s dítětem do 1. třídy. Vlivem těchto okolností vzrostl původně očekáváný počet žáků 1. ročníku.  Zápis se týkal dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a některých sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohli rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.  Letošní zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil bez dětí, tím také s upuštěním od některých tradičních postupů. Děkujeme všem rodičům, kteří využili jednu z několika nabízených možností podání přihlášky k základnímu vzdělávání (e-mail, datová schránka, osobní doručení, pošta), za bezproblémové doručení přihlášky. Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatřeních uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, budoucími třídami a paními učitelkami. Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje, ale ministerstvo školství ho doporučovalo, a tak už v předešlých letech bylo možné provést zápis i prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem.

20.4. 2020   Zdeněk Mrkos

Vytisknout E-mail

Kontejner v Hamrech

Upozorňujeme občany, že kontejner v Hamrech je určen pouze na komunální odpad pouze pro majitele nemovitostí v této místní části. Prosíme občany, aby velkoobjemový odpad ukládali na sběrný dvůr.

Vytisknout E-mail

Úřední hodiny městského úřadu a pokladny města

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví jsou od pondělí 20. dubna stanoveny úřední hodiny městského úřadu Bystré a poklady města v časech pondělí a středa od 8 do 11.00 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Dodržujte bezpečnostní opatření. I nadále je doporučován dálkový přístup např. emailem. Zvažte osobní návštěvu na úřadě.

Do 30.4. je třeba vylepit nové známky na popelnice. K vyzvednutí jsou v pokladně města.

Vytisknout E-mail

Informace k provozu sportovišť

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví byl uvolněn pohyb osob na venkovních sportovištích pro individuální sporty. I nadále je nutné zachovávat pravidlo maximálně dvě osoby a rozestup dva metry. Farnost Bystré otevírá areál farní zahrady a žádá návštěvníky, aby dodržovali stanovená pravidla, jinak bude areál opět uzavřen.  Otevírá se i venkovní areál sokolovny, i zde je nutné dodržovat pravidlo dvou osob a dvou metrů. Víceúčelové hřiště bude otevřeno pouze pro tenis.

Vytisknout E-mail

Upravené úřední hodiny a prodloužená splatnost poplatku za odpady

Od 6. dubna je v omezeném režimu v provozu pokladna města, a to v pondělí od 8.00 do 11.00 a ve středu od 13.00 do 16.00. V pokladně bude možné zaplatit nájmy, místní poplatky, vyzvednout si známky na popelnice a pytle na plast. Není nutné s platbou poplatků spěchat. Termín splatnosti poplatku za popelnice a psa je vyhláškou stanoven na 30. 4., s ohledem na mimořádnou situaci je možné zaplatit do 30. 6. Do 30. 4. také platí známka za rok 2019. Svoz odpadu bude zajištěn. I nadále je možné provést potřebné platby bezhotovostním převodem, variabilní symbol obdržíte na vyžádání na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 468 008 161 nebo 775 721 241.

Úřední hodiny městského úřadu jsou i nadále omezeny nařízením vlády na pondělí od 8.00 do 11.00 a na středu od 13.00 do 16.00 s výjimkou Kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, které má rozšířenou otevírací dobu pro veřejnost.

V příloze naleznete otevírací dobu Czech pointu.

Vytisknout E-mail

Informace k provozu pokladny města

Od 6. dubna bude v omezeném režimu v provozu pokladna města, a to v pondělí od 9.00 do 11.00 a ve středu od 14.00 do 16.00. V pokladně bude možné zaplatit nájmy, místní poplatky, vyzvednout si známky na popelnice a pytle na plast. I nadále je možné provést potřebné platby bezhotovostním převodem, variabilní symbol obdržíte na vyžádání na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 468 008 161 nebo 775 721 241. Úřední hodiny městského úřadu Bystré pro veřejnost jsou v souladu s nařízením vlády omezeny na pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. Po vstupu do radnice si pomocí domácího telefonu zavolejte úředníka. Ke konzultacím s veřejností slouží zasedací místnost. Návštěvu úřadu předem konzultujte.

Vytisknout E-mail