Prodej nepotřebného majetku

Technické služby Města Bystré s.r.o. nabízí k prodeji malotraktor Wisconsin LDW 1503, 5 let neprovozovaný, bez platné technické prohlídky. Rok výroby 2005. Bližší informace poskytne p. Navrátil na tel. 731 461645. Cena dohodou - příjem nabídek je do 25.5.2020. Foto v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (SKM_C3350i20050512180.pdf)SKM_C3350i20050512180.pdf[ ]44 kB

Vytisknout E-mail

Otevření škol v Bystrém

Od 11. 5. zahajuje výuku Základní umělecká škola Bystré a pro 9. ročník Základní škola Bystré. Mateřská škola Kvítek se otevře 18. 5., od 25. 5. pak bude výuka na 1. stupni ZŠ. O podrobnosti bude informovat vedení škol.

Vytisknout E-mail

Informace k vrácení vstupného na Smetanovu Litomyšl

Zakoupené vstupenky na festival Smetanova Litomyšl v IC Bystré je možné vrátit po zrušení nouzového stavu, tj. po 17. květnu. Vstupenky je možné vrátit pouze na místě, kde byly zakoupeny. O aktuální situaci vás budeme zde informovat.

Více na stránkách festivalu Smetanova Litomyšl zde  nebo na stránkách Ticketportalu zde

Vytisknout E-mail

Otevření knihovny

Z důvodu nutných příprav na obnovení provozu je městská knihovna v pondělí 27. 4. stále uzavřena. Je třeba připravit podmínky pro vracení a půjčování knih. Datum otevření knihovny bude oznámeno. Děkujeme za pochopení.

Vytisknout E-mail

Kraj od května posílí vlaky i autobusy

Od pátku 1. května budou jízdní řády autobusové dopravy v kraji posíleny na prázdninový režim. Od stejného data dojde k obnovení plného provozu v železniční dopravě. Již od soboty 25. dubna bude v autobusové dopravě zahájeno odbavování cestujících. Ve vlacích jsou cestující odbavování již od 14. dubna. Pardubický kraj je společně s Královéhradeckým posledním, který cestující v autobusech neodbavuje. 

„Původně jsme chtěli začít v autobusech odbavovat už po Velikonocích, ale nakonec jsme se z důvodu zabezpečení řidičů a vytvoření prostoru pro nákup ochranných prostředků dohodli, že ještě počkáme. Dnes jsme společně se sousedním Královéhradeckým krajem v rámci IDS IREDO poslední, kdo cestující v autobusové dopravě neodbavují. Dohodli jsme se proto, že od soboty 25. dubna zahájíme odbavování a zrušíme zákaz nástupu předními dveřmi. Vzhledem ke zrušení víkendového provozu to znamená, že cestující budou v praxi odbavení v pondělí 27. dubna,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, který připomněl, že v rámci vlakové dopravy jsou cestující odbavováni již od úterý 14. dubna. 

Důležitou zprávou pro cestující v regionu bude posílení spojů. „Počínaje pátkem 1. května přejdeme v autobusové na prázdninový režim a v železniční dopravě na plnohodnotný provoz. To znamená posílení spojů oproti stávajícímu stavu a obnovení obslužnosti autobusy během víkendů. Souvisí to s plánovaným harmonogramem uvolňování některých opatření, kdy očekáváme větší poptávku cestujících. Jakmile budeme znát přesně uvolnění v oblasti školství, budeme následně řešit také spoje, které jsou navázané přímo na školní docházku,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Vytisknout E-mail

Poličská nemovnice a AZASS v době koronaviru

Je to vlastně jen měsíc. Byl to ale měsíc složený z dlouhých dní. Byla to bouře informací, mnohdy protichůdných a rozporuplných, příkazů, zákazů, mimořádných opatření, doporučení a důrazných upozornění z vnějšku, ale také nasazení, úsilí, iniciativy, ochoty, tolerance, pochopení, trpělivosti, důvěry, pomoci a solidarity.

Důsledky epidemie, či pandemie, koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 neminuly samozřejmě ani pacienty a klienty (a jejich blízké) Poličské nemocnice, s.r.o., a Svazku obcí AZASS, ani naše zaměstnance. Počet těch, se kterými se potkáváme při naší péči, je v řádu tisíců. Těch, jež u nás žijí dlouhodobě, někteří i natrvalo, je 270, a naprostá většina z nich jsou ti nejslabší, nejohroženější, nejzranitelnější a nejkřehčí z nás.

K prvním opatřením ihned po vyhlášení nouzového stavu patřilo omezení kontaktů s vnějším prostředím. Vedle úplného zákazu návštěv byl také redukován provoz některých pracovišť či případně změněn režim práce u některých z nich. Bylo to nutné zejména z důvodu včasné eliminace rizik při počátečním nedostatku osobních ochranných prostředků a také i jako reakce na souběžně se objevivší útlum provozu ostatních poskytovatelů zdravotní péče v regionu.

Potom následovalo rozdělení našich pracovišť (těch základních je přes dvacet) do tří zón, které jsou vzájemně odděleny (a označeny barvami „jako na semaforu“). Jsou to:

Zelená zóna – „Veřejnost bez omezení“

Oranžová zóna – „Veřejnost s omezeními“

Zde se mohou pohybovat vedle zaměstnanců jen ti s bezprostředním důvodem k návštěvě této zóny. Jde takřka výhradně o pacienty, kteří směřují do odborných ambulancí, laboratoře, na rentgen či ultrazvuk.

Červená zóna – „Pouze zaměstnanci, pacienti LDN a klienti domovů pro seniory“

Zóny platí jak na pracovištích v Poličce, tak i v Bystrém. Podrobné rozdělení je možné najít na situačních pláncích s připojeným popisem, které jsou rozmístěny po areálu v Poličce. Každá zóna a každé pracoviště v nich mají své podmínky provozu a svá režimová pravidla, která jsou neustále zpřesňována. Je v nich sledován pohyb osob a materiálu, jsou identifikována příslušná rizika a stanoveny podmínky eliminace těchto rizik.

Součástí těchto opatření je i úprava harmonogramů práce pracovišť a tam, kde je to možné, rozdělení pracovních týmů do více skupin, aby bylo zabráněno případnému přenosu infekce mezi nimi a omezilo se riziko úplného výpadku provozu pracoviště.

Tato opatření patří do hygienicko-epidemiologických podmínek provozu poličské nemocnice a AZASSu a jsou velice důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů i zaměstnanců. Děkujeme za jejich dodržování.

Bezprostředně po vyhlášeného nouzového stavu jsme se potýkali, stejně jako všichni ostatní, s nedostatkem osobních ochranných prostředků. Ty zpočátku i u nás suplovaly improvizované pomůcky, z nichž nejdůležitější roli hrály šité látkové roušky, ať už vyráběné námi, či z větší části přivážené a zasílané do nemocnice a do našich domovů pro seniory od dárců z Poličky i okolních obcí. Moc za ně všem děkujeme, neboť nám velice pomohly v pravou chvíli. Přestože se zásobení osobními ochrannými prostředky postupně zlepšuje a v době vzniku tohoto článku jsme jimi ve většině položek sortimentu pro charakter našeho provozu zásobeni téměř dostatečně, budou i nadále tyto šité opakovaně použitelné roušky důležitou součástí našich ochranných setů.

V souladu s příslušnými nařízeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví byly v nemocnici i v domovech pro seniory připraveny a aktivovány kapacity pro izolační režimy pro pacienty a klienty s onemocněním Covid-19. Zde pracujeme ve variantách sestav lokací a kombinací příslušných prostorů umožňujícími péči o jednotlivce i o skupiny použitelných podle možných scénářů vývoje.

Zavedli jsme také testování našich zaměstnanců indikativními testy prokazujícími protilátky proti viru SARS-CoV-2 (tzv. rychlotesty). Ke dni vzniku tohoto článku nebyl u žádného z testovaných zaměstnanců výsledek pozitivní. Zažili jsme a prožíváme karantény našich zaměstnanců, pacientů a klientů. Jejich testování „velkými testy“ přináší naštěstí zatím negativní výsledky. Kéž to tak zůstane i nadále.

Svazek obcí AZASS je poskytovatelem mimo jiných i pečovatelské služby, jež je terénní sociální službou dle příslušného zákona (108/2006 Sb.). Tu zajišťujeme v některých členských obcích svazku (včetně Poličky). V současné době se Pečovatelská služba AZASS řídí doporučenými postupy vydaným MPSV a příslušnými pokyny Pardubického kraje. Svou kapacitu proto věnuje na nejnutnější úkony této péče - jedná se zejména o donášku stravy, pomoc při osobní hygieně a pomoc při péči o vlastní osobu. I při poskytování této služby je přísně dbáno na eliminaci rizik a ochranu našich klientů a zaměstnanců všemi dostupnými prostředky a možnostmi.

Všechna uvedená režimová i ostatní opatření, jakkoliv nepříjemná pro všechny zúčastněné, jsou důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů, zaměstnanců i veřejnosti. Souběžně se připravujme na návrat do původního rozsahu našich činností. Jako první na této cestě je již realizovaný postupný náběh plného provozu ambulancí a zdravotnického komplementu (tj. shora zmiňované oranžové zóny).

 

Na závěr nám, prosím, dovolte velice a srdečně poděkovat:

-          všem dárcům roušek, ochranných štítů a pomůcek i dalšího materiálu

-          všem našim zaměstnancům za obtížnou, nelehkou, stresující a nesmírně obětavou práci

-          všem našim klientům a pacientům i jejich blízkým a vám všem za trpělivost a toleranci spojenou se všemi vyvolanými omezeními

-          všem vám, i Vám osobně, za všemožnou podporu, pomoc a solidaritu

Za Svazek obcí AZASS a Poličskou nemocnici, s.r.o.

Jiří Toman a Libor Stráník

Vytisknout E-mail