Město Bystré
 • Půjčování knih - výdejní okénko

  Od středy 25. listopadu si opět budete moct půjčovat a vracet knihy. Přes výdejní okénko, ale i to se počítá. KNIHY JE TŘEBA PŘEDEM OBJEDNAT. Přes on-line katalog knihovny, e-mailem či telefonicky. Veškeré podrobnosti, vč. kontaktů, najdete na webu knihovny – www.knihovna.bystre.cz...
 • Rozsvícení vánočního stromu

  Přiblížil se adventní čas a s ním také vánoční trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Stalo se v Bystrém tradicí, že se smrk na náměstí rozzářil v sobotu před první adventní nedělí. Letošní rok však tradicím příliš nepřeje. Epidemiologická situace neumožňuje letos pořádat vánoční trhy, ani k...
 • (Tý)den pro dětskou knihu

  Na webu knihovny (www.knihovna.bystre.cz) je ke stažení pracovní list k (Tý)dnu pro dětskou knihu. Jde o akci pro děti a jejich dospělé. Doporučujeme vaší pozornosti.
 • Prodej vánočních kaprů

  Místní organizace Českého rybářského svazu Bystré bude 22. prosince prodávat živé vánoční kapry. Kapry si můžete objednat dva týdny předem, v prodejně Enpeka. Kapry Vám na požádání zabijí a vykuchají. Prodej proběhne před autodílnou od 9:30.

Jednou hole, jednou na nože

Bysterský divadelní ochotnický soubor vás zve na představení s názvem Jednou hole, jednou na nože. Hořká komedie rakouské autorky Anity Augustin. Premiéra v sobotu 29. února v 19 hodin, repríza v neděli 8. března v 18 hodin. Vstupenky můžete zakoupit v Informačním centru za 60 Kč nebo hodinu před představením v Sokolovně za 70 Kč.

plakatuprostred2 2

Vytisknout E-mail

Mobilní aplikace usnadní informování občanů

Moderní doba přináší nové možnosti informování občanů. Pryč jsou časy obecního policajta, který obcházel město a za pomoci bubnu informoval jeho obyvatele. Tyto časy dnes připomíná už jen ten buben v kanceláři starosty. Dnes hrají stále větší roli moderní technologie, internet a mobilní aplikace. Jak dnes může občan získat informace? Zůstaňme u těch klasických: Bysterské noviny, úřední deska, výlepové plakátovací plochy a hlášení městského rozhlasu. Mají nezastupitelnou úlohu při informování občanů, ale také svoje limity. Hlášení rozhlasu slyší jenom ten, kdo je právě v Bystrém, Bysterské noviny mají svůj rozsah a výrobní lhůty, plakátu si nemusíme všimnout. Úřední deska má svoji fyzickou i elektronickou podobu, ale množství povinně zveřejňovaných dokumentů (nejen městských, ale i krajských a dalších úřadů) někdy vede k nepřehlednosti. Dalším zdrojem informací mohou být webové stránky města. Zde občan najde řadu potřebných a důležitých sdělení, oznámení o kulturních a sportovních akcích, formuláře a dokumenty, fotografie z akcí. Je zde elektronická úřední deska, územní plán, městské vyhlášky. Zde však většinou hledáme informace cíleně ve chvíli, kdy je potřebujeme. Na stránku www.bystre.cz však zcela jistě nemíříme každý den.

Již řadu let využívá město Bystré pro informování občanů SMS zprávy. Většinou jsou rozesílány pozvánky na akce. Rozsah zpráv je však omezen počtem znaků, jejich rozesílání je pak zatíženo platbami mobilním operátorům.

Město Bystré má také svůj facebookový profil Turistické informační centrum a město Bystré. Naším cílem je umísťovat zde aktuální informace, upozornění na důležité dokumenty, oznámení o konání akcí. Najdete zde také fotografie z různých akcí. Výhody informování prostřednictvím sociálních sítí jsou zřejmé, ale ne všichni občané jsou na nich z různých důvodů aktivní.

Proto nyní přicházíme se dvěma novými způsoby informování občanů. Pomocí systému, kterým jsme doposud rozesílali SMS zprávy, jsme schopni rozesílat občanům e-maily a zprávy do aplikace mobilního telefonu. Výhody jsou zřejmé: rozsáhlejší a podrobnější informace včetně příloh se dostanou nejkratší cestou k adresátovi, ten si je může uložit, vracet se k nim, dál je sdílet. Můžeme takto například posílat všechna hlášení městského rozhlasu. Nejvíce informací bude zasíláno prostřednictvím aplikace mobilního telefonu, e-mail bude využíván jako doplňková služba. SMS zprávy pak budou sloužit k rychlému upozornění, například při změně termínu nebo zrušení akce.

Jak se můžete do systému zapojit? Pokud už využíváte službu zasílání SMS, stačí, když si do svého mobilního telefonu stáhnete aplikaci InfoKanál od společnosti Konzulta Brno. Dostávat budete pozvánky na akce, hlášení městského rozhlasu a další informace z městského úřadu. Pokud jste dosud službu zasílání SMS zpráv nevyužívali, musíte si zaregistrovat číslo vašeho mobilního telefonu, a to buď přímo na informačním centru, nebo vyplňte formulář, který najdete na webových stránkách města a ten předejte do informačního centra. Stejně postupujte, pokud budete chtít využít službu zasílání informačního emailu. O vyplnění formuláře však prosíme i stávající uživatele, abychom mohli aktualizovat databázi kontaktů. Umožní nám to adresněji posílat zprávy, například podle ulic v případě vypnutí dodávek vody atd.    

Vytisknout E-mail

Výsledky Tříkrálové sbírky

Oblastní Charita Polička děkujeme všem dárcům a koledníkům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky.

V přiloženém excelovském souboru jsou uvedeny výsledky Tříkrálové sbírky v okolních vesnicích.

Bystre

Vysledky TKS.jpg

Vytisknout E-mail

Individuální dotace pro rok 2020

Město Bystré oznamuje občanům a organizacím, že přijímá žádosti k poskytnutí „individuální dotace“ z rozpočtu města Bystré pro rok 2020. Jedná se o finanční podporu sportovních, kulturních, společenských, sociálních a spolkových aktivit včetně práce s mládeží. Žadatelem může být spolek, sportovní klub, nezisková organizace, obecně prospěšná organizace i občan.

O tuto dotaci lze žádat v průběhu celého roku do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Žádosti o poskytnutí dotací jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.bystre.cz, nebo v tištěné podobě v kanceláři sekretariátu města Bystré a v informačním centru.

V žádosti musí být jasně stanoven účel pro poskytnutí individuální dotace. Na přiznání individuální dotace není právní nárok. O poskytnutí individuální dotace bude rozhodovat Rada města Bystré, v částce nad 50.000 Kč Zastupitelstvo města Bystré. Žádosti doručené do 31.3.2020, budou posuzovány na nejbližším zasedání rady, nebo zastupitelstva města, další po doručení v průběhu letošního roku.

Vytisknout E-mail

Vodné a stočné

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání 18. prosince o výši vodného a stočného. Stanovilo od 1. 1. 2020 vodné ve výši 26,- Kč a stočné ve výši 31,- Kč včetně DPH, což je navýšení u obou položek o jednu korunu. Tato cena však bude platit pouze do 30. 4. 2020, protože od 1. 5. 2020 platí pro vodné a stočné nižší 10% sazba DPH. O výši ceny za vodu po tomto datu rozhodne zastupitelstvo na svém březnovém jednání. Nižší DPH také znamená, že v dubnu 2020 proběhnou mimořádné odečty stavu vodoměrů.

Vytisknout E-mail

Nové vyhlášky o místních poplatcích

V říjnu 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu zákona č. 565/1990 o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na tuto novelu byly připraveny nové vyhlášky města Bystré o místních poplatcích, které zastupitelstvo schválilo na svém jednání 18. prosince 2019. Jedná se o čtyři vyhlášky stanovující poplatek z pobytu, ze psů, za užívání veřejného prostranství a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Úplné znění vyhlášek najdete na webových stránkách města www.bystre.cz.

Nejvíce se občanů města dotýká poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města stanovilo tento poplatek pro rok 2020 ve výši 600,- Kč na poplatníka, kterým je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu, nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Je třeba si uvědomit, že skutečné náklady na likvidaci odpadu jsou vyšší než stanovený poplatek a dále stoupají zejména díky špatné situaci na trhu s vytříděnými surovinami (papír, plast) a růstem nákladů (mzdy a další vstupy). V roce 2018 byly skutečné náklady na jednoho poplatníka 850,- Kč. Tento rozdíl pokrývá město z jiných rozpočtových příjmů. Vyhláška také stanovila možná osvobození od poplatků. I nadále tak budou osvobozeny děti narozené v daném kalendářním roce a také třetí a další nezaopatřené dítě v rodině.

Poplatek ze psů stanovilo zastupitelstvo ve výši 500,- Kč za psa a 750,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele. Poplatek je nastaven na 50% maximální možné výše, jak ji umožňuje zákon. Pro majitele psa starší 65 let stanovuje vyhláška poplatek ve výši 200,- Kč a 300,- za druhého a každého dalšího psa. Z vyhlášky bylo vypuštěno úplné osvobození majitelů starších 70 let.

Jak poplatek za odpady, tak poplatek ze psů bude splatný od 1. března. do 30. dubna.

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od ubytovaného hosta. Zastupitelstvo stanovilo poplatek ve výši 10,- Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou prvního dne.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby.

Vytisknout E-mail

Poděkování

Město Bystré děkuje organizátorům výstavy betlémů, zejména pak panu Zdeňku Elčknerovi, Ivanu Svobodovi a paní Marii Cupalové, poličské pobočce Spolku českých betlemářů a zejména těm, kteří pro výstavu zapůjčili svoje betlémy. Výstava byla otevřena od 29. listopadu do 5. ledna. Výstavu si prohlédly děti ze školky, navštívili ji žáci a žákyně základní školy, vstupenku si zakoupilo 367 návštěvníků, děti do 15 let měly vstup zdarma. Odhadem tak výstavu vidělo přes 600 návštěvníků.

Vytisknout E-mail

Tříkrálová sbírka

V sobotu 4. ledna proběhla v Bystrém Tříkrálová sbírka. Všem zúčastněným moc děkujeme a děkujeme také fotografovi Radimu Hromádkovi, který po celou dobu skupiny doprovázel.

 

DSC06548

DSC06567

DSC06580

DSC06529

DSC06575

DSC06619

DSC06603

DSC06669

DSC06811

DSC06755

DSC06834

DSC06846

DSC06772

DSC06706

DSC06894

Vytisknout E-mail

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Video o Bystrém

bn logo
rozhlas

SMS Info

ZN logo