Město Bystré
 • Poplatky za svoz odpadu pro rok 2021

  Od dnešního dne do 30. dubna můžete na pokladně města hradit poplatky za svoz odpadu pro letošní rok. Platbu lze provést buď hotovostně, převodem na účet po vyžádání VS a čísla BÚ anebo nově bezkontaktně pomocí platebního terminálu. Pokladna města bude otevřena následovně: pondělí a středa ...
 • Kontaktník 2021

  V Informačním centru můžete zakoupit kontaktník na rok 2021. Cena 13 Kč.
 • Znovuotevření lékárny

  PharmDr. Marie Nemcová oznamuje, že lékárna bude od středy 17. února opět v provozu.
 • Výdejní okénko Městské knihovny

  Městská knihovna oznamuje, že ode dneška, pondělí 15. února, opět funguje výdejné okénko. Výdej pouze předem objednaných knih. Provozní doba: po, st, pá 9 - 11, 14 - 16h. Tel. č. 468 008 162 (pevná linka), 774 841 640 (mobil).
 • Úřední hodiny platné od 15. února

  Od dnešního dne platí úřední hodiny v plném rozsahu: Pondělí 8:00 - 11:00   12:30 - 17:00 Středa  8:00 - 11:00   12:30 - 17:00

Otevření škol v Bystrém

Od 11. 5. zahajuje výuku Základní umělecká škola Bystré a pro 9. ročník Základní škola Bystré. Mateřská škola Kvítek se otevře 18. 5., od 25. 5. pak bude výuka na 1. stupni ZŠ. O podrobnosti bude informovat vedení škol.

Vytisknout E-mail

Informace k vrácení vstupného na Smetanovu Litomyšl

Zakoupené vstupenky na festival Smetanova Litomyšl v IC Bystré je možné vrátit po zrušení nouzového stavu, tj. po 17. květnu. Vstupenky je možné vrátit pouze na místě, kde byly zakoupeny. O aktuální situaci vás budeme zde informovat.

Více na stránkách festivalu Smetanova Litomyšl zde  nebo na stránkách Ticketportalu zde

Vytisknout E-mail

Otevření knihovny

Z důvodu nutných příprav na obnovení provozu je městská knihovna v pondělí 27. 4. stále uzavřena. Je třeba připravit podmínky pro vracení a půjčování knih. Datum otevření knihovny bude oznámeno. Děkujeme za pochopení.

Vytisknout E-mail

Kraj od května posílí vlaky i autobusy

Od pátku 1. května budou jízdní řády autobusové dopravy v kraji posíleny na prázdninový režim. Od stejného data dojde k obnovení plného provozu v železniční dopravě. Již od soboty 25. dubna bude v autobusové dopravě zahájeno odbavování cestujících. Ve vlacích jsou cestující odbavování již od 14. dubna. Pardubický kraj je společně s Královéhradeckým posledním, který cestující v autobusech neodbavuje. 

„Původně jsme chtěli začít v autobusech odbavovat už po Velikonocích, ale nakonec jsme se z důvodu zabezpečení řidičů a vytvoření prostoru pro nákup ochranných prostředků dohodli, že ještě počkáme. Dnes jsme společně se sousedním Královéhradeckým krajem v rámci IDS IREDO poslední, kdo cestující v autobusové dopravě neodbavují. Dohodli jsme se proto, že od soboty 25. dubna zahájíme odbavování a zrušíme zákaz nástupu předními dveřmi. Vzhledem ke zrušení víkendového provozu to znamená, že cestující budou v praxi odbavení v pondělí 27. dubna,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, který připomněl, že v rámci vlakové dopravy jsou cestující odbavováni již od úterý 14. dubna. 

Důležitou zprávou pro cestující v regionu bude posílení spojů. „Počínaje pátkem 1. května přejdeme v autobusové na prázdninový režim a v železniční dopravě na plnohodnotný provoz. To znamená posílení spojů oproti stávajícímu stavu a obnovení obslužnosti autobusy během víkendů. Souvisí to s plánovaným harmonogramem uvolňování některých opatření, kdy očekáváme větší poptávku cestujících. Jakmile budeme znát přesně uvolnění v oblasti školství, budeme následně řešit také spoje, které jsou navázané přímo na školní docházku,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Vytisknout E-mail

Poličská nemovnice a AZASS v době koronaviru

Je to vlastně jen měsíc. Byl to ale měsíc složený z dlouhých dní. Byla to bouře informací, mnohdy protichůdných a rozporuplných, příkazů, zákazů, mimořádných opatření, doporučení a důrazných upozornění z vnějšku, ale také nasazení, úsilí, iniciativy, ochoty, tolerance, pochopení, trpělivosti, důvěry, pomoci a solidarity.

Důsledky epidemie, či pandemie, koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 neminuly samozřejmě ani pacienty a klienty (a jejich blízké) Poličské nemocnice, s.r.o., a Svazku obcí AZASS, ani naše zaměstnance. Počet těch, se kterými se potkáváme při naší péči, je v řádu tisíců. Těch, jež u nás žijí dlouhodobě, někteří i natrvalo, je 270, a naprostá většina z nich jsou ti nejslabší, nejohroženější, nejzranitelnější a nejkřehčí z nás.

K prvním opatřením ihned po vyhlášení nouzového stavu patřilo omezení kontaktů s vnějším prostředím. Vedle úplného zákazu návštěv byl také redukován provoz některých pracovišť či případně změněn režim práce u některých z nich. Bylo to nutné zejména z důvodu včasné eliminace rizik při počátečním nedostatku osobních ochranných prostředků a také i jako reakce na souběžně se objevivší útlum provozu ostatních poskytovatelů zdravotní péče v regionu.

Potom následovalo rozdělení našich pracovišť (těch základních je přes dvacet) do tří zón, které jsou vzájemně odděleny (a označeny barvami „jako na semaforu“). Jsou to:

Zelená zóna – „Veřejnost bez omezení“

Oranžová zóna – „Veřejnost s omezeními“

Zde se mohou pohybovat vedle zaměstnanců jen ti s bezprostředním důvodem k návštěvě této zóny. Jde takřka výhradně o pacienty, kteří směřují do odborných ambulancí, laboratoře, na rentgen či ultrazvuk.

Červená zóna – „Pouze zaměstnanci, pacienti LDN a klienti domovů pro seniory“

Zóny platí jak na pracovištích v Poličce, tak i v Bystrém. Podrobné rozdělení je možné najít na situačních pláncích s připojeným popisem, které jsou rozmístěny po areálu v Poličce. Každá zóna a každé pracoviště v nich mají své podmínky provozu a svá režimová pravidla, která jsou neustále zpřesňována. Je v nich sledován pohyb osob a materiálu, jsou identifikována příslušná rizika a stanoveny podmínky eliminace těchto rizik.

Součástí těchto opatření je i úprava harmonogramů práce pracovišť a tam, kde je to možné, rozdělení pracovních týmů do více skupin, aby bylo zabráněno případnému přenosu infekce mezi nimi a omezilo se riziko úplného výpadku provozu pracoviště.

Tato opatření patří do hygienicko-epidemiologických podmínek provozu poličské nemocnice a AZASSu a jsou velice důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů i zaměstnanců. Děkujeme za jejich dodržování.

Bezprostředně po vyhlášeného nouzového stavu jsme se potýkali, stejně jako všichni ostatní, s nedostatkem osobních ochranných prostředků. Ty zpočátku i u nás suplovaly improvizované pomůcky, z nichž nejdůležitější roli hrály šité látkové roušky, ať už vyráběné námi, či z větší části přivážené a zasílané do nemocnice a do našich domovů pro seniory od dárců z Poličky i okolních obcí. Moc za ně všem děkujeme, neboť nám velice pomohly v pravou chvíli. Přestože se zásobení osobními ochrannými prostředky postupně zlepšuje a v době vzniku tohoto článku jsme jimi ve většině položek sortimentu pro charakter našeho provozu zásobeni téměř dostatečně, budou i nadále tyto šité opakovaně použitelné roušky důležitou součástí našich ochranných setů.

V souladu s příslušnými nařízeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví byly v nemocnici i v domovech pro seniory připraveny a aktivovány kapacity pro izolační režimy pro pacienty a klienty s onemocněním Covid-19. Zde pracujeme ve variantách sestav lokací a kombinací příslušných prostorů umožňujícími péči o jednotlivce i o skupiny použitelných podle možných scénářů vývoje.

Zavedli jsme také testování našich zaměstnanců indikativními testy prokazujícími protilátky proti viru SARS-CoV-2 (tzv. rychlotesty). Ke dni vzniku tohoto článku nebyl u žádného z testovaných zaměstnanců výsledek pozitivní. Zažili jsme a prožíváme karantény našich zaměstnanců, pacientů a klientů. Jejich testování „velkými testy“ přináší naštěstí zatím negativní výsledky. Kéž to tak zůstane i nadále.

Svazek obcí AZASS je poskytovatelem mimo jiných i pečovatelské služby, jež je terénní sociální službou dle příslušného zákona (108/2006 Sb.). Tu zajišťujeme v některých členských obcích svazku (včetně Poličky). V současné době se Pečovatelská služba AZASS řídí doporučenými postupy vydaným MPSV a příslušnými pokyny Pardubického kraje. Svou kapacitu proto věnuje na nejnutnější úkony této péče - jedná se zejména o donášku stravy, pomoc při osobní hygieně a pomoc při péči o vlastní osobu. I při poskytování této služby je přísně dbáno na eliminaci rizik a ochranu našich klientů a zaměstnanců všemi dostupnými prostředky a možnostmi.

Všechna uvedená režimová i ostatní opatření, jakkoliv nepříjemná pro všechny zúčastněné, jsou důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů, zaměstnanců i veřejnosti. Souběžně se připravujme na návrat do původního rozsahu našich činností. Jako první na této cestě je již realizovaný postupný náběh plného provozu ambulancí a zdravotnického komplementu (tj. shora zmiňované oranžové zóny).

 

Na závěr nám, prosím, dovolte velice a srdečně poděkovat:

-          všem dárcům roušek, ochranných štítů a pomůcek i dalšího materiálu

-          všem našim zaměstnancům za obtížnou, nelehkou, stresující a nesmírně obětavou práci

-          všem našim klientům a pacientům i jejich blízkým a vám všem za trpělivost a toleranci spojenou se všemi vyvolanými omezeními

-          všem vám, i Vám osobně, za všemožnou podporu, pomoc a solidaritu

Za Svazek obcí AZASS a Poličskou nemocnici, s.r.o.

Jiří Toman a Libor Stráník

Vytisknout E-mail

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/21

Do 1. ročníku ZŠ Bystré ve škol. roce 2020/21 bylo zapsáno 31 dětí. Děti budou rozděleny do 2 prvních tříd.  I letos jsou zapsány do bysterské školy některé děti z jiných než spádových obcí (Jedlová, Rohozná, Polička), v několika případech se do okolních obcí přistěhovali rodiče s dítětem do 1. třídy. Vlivem těchto okolností vzrostl původně očekáváný počet žáků 1. ročníku.  Zápis se týkal dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a některých sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohli rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastoupilo v pěti letech.  Letošní zápis do 1. ročníku ZŠ se uskutečnil bez dětí, tím také s upuštěním od některých tradičních postupů. Děkujeme všem rodičům, kteří využili jednu z několika nabízených možností podání přihlášky k základnímu vzdělávání (e-mail, datová schránka, osobní doručení, pošta), za bezproblémové doručení přihlášky. Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatřeních uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, budoucími třídami a paními učitelkami. Přítomnost dítěte u zápisu školský zákon výslovně nevyžaduje, ale ministerstvo školství ho doporučovalo, a tak už v předešlých letech bylo možné provést zápis i prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailu s ověřeným elektronickým podpisem.

20.4. 2020   Zdeněk Mrkos

Vytisknout E-mail

Kontejner v Hamrech

Upozorňujeme občany, že kontejner v Hamrech je určen pouze na komunální odpad pouze pro majitele nemovitostí v této místní části. Prosíme občany, aby velkoobjemový odpad ukládali na sběrný dvůr.

Vytisknout E-mail

Kalendář akcí

březen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Video o Bystrém

bn logo
rozhlas

SMS Info

ZN logo